از سوی رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی،

آقای مرتضی اسکافی نوغانی

به سمت مسئول کمیته ورزشهای الکترونیک هیأت استان منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به تجارب ارزنده و علاقمندی جنابعالی در زمینه رشد و توسعه ورزشهای جانبازان و معلولین، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مسئول کمیته ورزشهای الکترونیک هیأت منصوب می شوید.