قابل توجه اعضای محترم اتحادیه
ویژه متصدیان بازیهای رایانه ای

بنا بر مصوبه محترم سازمان محترم امور مالیاتی ( موضوع ماده ۱۶۹)
ماده ۱۲۱ قانون پنجم توسعه اقتصادی
و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی

از ابتدای امسال کلیه اعضا (گیم سنتر و گیم نت) مشمول تهیه ، نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروشگاهی گردیده‌اند ، بدیهی است در صورت عدم اجرای قوانین فوق و عدم تهیه و راه اندازی از کلیه معافیت های مالیاتی مقرر در قانون (ماده ۱۰۱ ) محروم و شامل جریمه های ذیل این مواد قانونی خواهند گردید با توجه به مهلت داده شده تا آخر دی ماه ۹۸ ، در اسرع وقت جهت مشاوره و یا معرفی تهیه و اقدام نمایید.

(شرکت نرم افزاری رها محاسبان)
۰۹۱۰۶۸۶۷۰۰۸
۰۵۱۳۶۰۹۷۶۲۸
۰۵۱۳۶۰۹۳۱۱۸