برگزاری جلسه پیرامون بررسی صدمات وارده به اصناف درپی شیوع ویروس کرونا – شنبه ۲۴ اسفند