جلسه با مدیران شهربازی های سرپوشیده مشهد ۲۰فروردین۹۹ در خصوص اسیب شناسی وراهکارهای لازم در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا :   

مصوبه : ازانجاییکه عمدتا مشتریان اینگونه مراکز جوانان و نوجوانان وکودکان  بوده و درمکانهای سرپوشیده  میباشند و امکان فاصله گذاری دراین گونه مراکز وجود ندارد جز صنوف پرخطر شناخته شدند و فعالیت انان تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد .