معافیت گیم نتها از تجارتی موقت و برق فرهنگی باعنایت به پیگیری های سالهای اخیر توسط هیات مدیره و اخذ مصوبه معافیت واحدهای تحت پوشش این اتحادیه از عوارض کسب وپیشه و همچنین اخذ مصوبه معافیت از بابت تجارتی موقت واحدهای صنفی بازیهای رایانه ای از شورای اسلامی شهر مشهد به استحضار میرساند عوارض تجارتی مراکز بازیهای رایانه ای منبعد با تعرفه فرهنگی محاسبه میگردد(همچون آموزشگاههای فنی وحرفه ای و مدارس غیرانتفاعی ) توضیح : محاسبه عوارض بهره برداری موقت گیم نتها با ردیف ۵ جدول ماده ۴ مصوبه بهای خدمات بهر ه برداری موقت به شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲موافقت شد. ضمنا با توجه به مذاکرات انجام شده با اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بدنبال تغییر تعرفه برق مصرفی گیم نتها به برق فرهنگی نیز می باشیم که بزودی اطلاع رسانی خواهد شد