🔹۱۲ بهمن ۱۳۵۷ امام خمینی (ره) پس از سال‌ها دوری و تبعید به میهن بازگشتند.