جلسه هم اندیشی
معاون بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
نماینده بنیاد ملی دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی
بارئیس ، دبیر اتحادیه محصولات فرهنگی و بازیسازان مشهدی
پیرامون مشکلات بازی سازی و حمایت از بازیسازان و چگونگی صدور پروانه فعالیت بنیاد ملی برای گیم نتهای تحت پوشش اتحادیه و بهره مندی از فرصتهای فرهنگی ازجمله برق فرهنگی و معافیتهای قانونی کسب وکارهای فرهنگی
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت۲۰