قابل توجه کارفرمایان محترم:
کارفرمایانی که قبل از بکار گیری نیروی کار از معاینات قبل از استخدام تعلل کرده باشند
در صورتیکه پس از استخدام و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی مشخص شود که کارگر در شغل ارجاعی قابلیت کار مرجوع را نداشته و کارفرما معاینات قبل از استخدام را رعایت نکرده باشد تمام هزینه های مربوط به معالجه ، غرامات و مستمری اجرا شده در خصوص بیمه شده وفق مقررات ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه میگردد .