گوشی به جای کارت بانکی، روش جدید پرداخت

👤رئیس‌ کل بانک مرکزی:
🔸فکر می‌کنم ظرف شش ماه آینده به نتایج خوبی برسیم و قدرت نفوذ این سیستم پرداخت به حد قابل قبولی در کشور برسد./پاد